Rechtskroniek voor het Notaires Deel 35 & 36

UGS : 3705-1-1
Auteur

Annelies Wylleman, Felix Desmyttere, Hans De Decker, Jan Bael, Joke Baeck, Laura Maes, Lynn Fermyn, Simon Landuyt, Steve Heylen

ISBN

978-9-4603-5528-8, 978-9-4603-5530-1

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

 112,00 6% TVA incl.

Modifier

Description

RKN deel 35 & 36: bijzondere prijs van 112 euro!

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notaires” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicaties komen tot stand n.a.v. de congressen aan de RUGent, Instituut Notarieel Recht.

RKN deel 35:
Sprekers/auteurs:

Steve Heylen, voorzitter Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand

De modernisering en informatisering van de burgerlijke stand

Met één big bang startten op 31 mars 2019 alle 581 Belgische gemeenten én 102 consulaire posten met de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Het project Modernisering Burgerlijke Stand maakte komaf met de papieren akte uit de tijd van Napoleon en rolde de digitale akte meteen over het ganse land uit. Het burgerlijk wetboek m.b.t. de burgerlijke stand werd volledig herschreven in functie van de modernisering, informatisering én vereenvoudiging van de oude papieren werkprocessen.
De modernisering van de burgerlijke stand gaat niet enkel de ambtenaren van de burgerlijke stand aan. De griffies en de ambtenaren bij de FOD Justitie zijn evenzeer betrokken als invoerders van gegevens betreffende de burgerlijke staat. De heer Steve Heylen gaat in op de creatie van de centrale databank, de elektronische akten en de meldingen van echtscheidingen en naamsveranderingen. Hij bespreekt de nieuwe afschriften en uittreksels, de (nog te implementeren) toegang voor advocaten en notarissen en de vereenvoudiging van de werkprocessen o.m. inzake de verwerking van vonnissen en arresten en de directe bijwerking van het Rijksregister.

Simon Landuyt, assistent Universiteit Gent

De maatschap, van contract naar instituut

De heer Simon Landuyt gaat in op de wijzigingen die de laatste jaren zijn aangebracht aan het juridische kader waaraan de maatschap zonder rechtspersoonlijkheid onderworpen is. Het WVV heeft zijn invloed gehad op de maatschap, maar ook een aantal nieuwe regels op het vlak van de boekhouding, de inschrijvingsplicht in het KBO en de registratie van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register hebben belangrijke gevolgen voor de maatschap. In het licht van al deze zaken wordt nagegaan of de flexibele BV een alternatief kan zijn voor de maatschap die specifiek gebruikt wordt bij familiale vermogensplanning.

Prof. dr. Jan Bael, hoofddocent Universiteit Gent

Overzicht van rechtspraak schenkingen en testamenten

In de voorbije periode is bijzonder veel aandacht gegeven aan de hervorming van het familiaal vermogensrecht. Deze hervorming strekt zich in de regel echter niet uit tot het schenkingen- en testamentenrecht. Professor Jan Bael bespreekt in zijn bijdrage de rechtspraak betreffende schenkingen en testamenten sinds het laatste overzicht van rechtspraak in de Rechtskroniek voor het Notaires van avril 2013. Met dit overzicht van rechtspraak bent u weer wat beter mee met het familiaal vermogensrecht.


RKN deel 36:
Sprekers/auteurs:

Lynn Fermyn, Praktijkassistent UGent

Schenkingen en de aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot: een complex verhaal

De hervorming van het erfrecht met de wetten van 2017 en 2018 heeft het erfrecht en het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtgenoot nagenoeg ongewijzigd gelaten. Echter onderging de wijze waarop het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dient aangerekend te worden wel een metamorfose door de invoering van een nieuw artikel hieromtrent in het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de eerststervende echtgenoot tijdens het leven schenkingen heeft gedaan en/of een testament heeft opgemaakt, verdientde aanrekening van het vruchtgebruik dan ook bijzondere aandacht. Mevrouw Lynn Fermyn bespreekt in haar bijdrage deze belangrijke wijziging van de aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot aan de hand van cijfermatige voorbeelden enwijst daarnaast op aandachtspunten bij de adviesverlening inzake successieplanning.

Prof. dr. Hans De Decker, Professor Manama Notaires VUB

Inrichting van het Notaires: dynamischer dan je op het eerste gezicht zou vermoeden!

Ook in de sector van het notariaat worden we geconfronteerd met een ware stortvloed aan wetten en reglementen. Het volstaat even naar de immer toegenomen omvang van de gespecialiseerde wetboeken te kijken waarin de materies die het notariaat aanbelangen worden opgenomen – de zogenaamde ‘notariële wetboeken’ – om zich hiervan rekenschap te geven. In amper 25 jaar is de omvang van die wetboeken méér dan verdrievoudigd! En dit gaat niet alleen over de regels die de maatschappij waarin we leven trachten te ordenen. Ook het Notaires zelf ontsnapt immers niet aan die steeds toenemende ‘regeldrang’! Zo is onze “Ventôsewet”, zijnde de (organieke) wet op het notarisambt van 25 ventôse jaar XI of, in onze jaartelling, 16 mars 1803, sinds de grondige hernieuwing van deze organieke wet door de wetten van 4 mai 1999 (de ‘nieuwe’ Ventôsewet), al ruim 34 maal gewijzigd, waarvan 11 maal de laatste drie jaar. De hoogste tijd dus voor een bloemlezing van wat er de laatste jaren werd gewijzigd aan het statuut, de werking en de organisatie van het notariaat!

Prof. dr. Joke Baeck, Hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent

Boek 8 “Bewijs” van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Bij wet van 13 avril 2019 werd een nieuw Burgerlijk Wetboek in het Belgisch recht ingevoerd, dat uit negen boeken zal bestaan. Deze wet voerde bovendien al één van deze boeken effectief in, namelijk Boek 8 “Bewijs”, dat op 1 novembre 2020 in werking treedt. Dit Boek brengt geen revolutie in het bewijsrecht teweeg, maar houdt voornamelijk een codifi catie in van de in de wet en de rechtspraak aanvaarde oplossingen, met enkele verduidelijkingen, versoepelingen en vernieuwingen.
Boek 8 “Bewijs” bestaat uit drie hoofdstukken: een eerste hoofdstuk met algemene bepalingen, een tweede hoofdstuk over de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en een derde hoofdstuk over de bewijsmiddelen zelf. Professor Joke Baeck zal een overzicht geven van de krachtlijnen van deze drie hoofdstukken. Daarnaast zal zij ook aandacht besteden aan de toepassing in de tijd van de nieuwe bewijsregels.

Informations complémentaires

Auteur

Annelies Wylleman, Felix Desmyttere, Hans De Decker, Jan Bael, Joke Baeck, Laura Maes, Lynn Fermyn, Simon Landuyt, Steve Heylen

ISBN

978-9-4603-5528-8, 978-9-4603-5530-1

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 7 mai 2020

Gepubliceerd op: 7 mai 2020

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 112

Contenu court

Bekijk de inhoudstafel deel 36
Bekijk enkele pagina’s deel 36

Bekijk de inhoudstafel deel 35
Bekijk enkele pagina’s deel 35

Vous aimerez peut-être aussi…