Migratierecht 2016 Wetgevingsbundel

UGS : 3470
Auteur

Dirk Vanheule

 71,02 6% TVA incl.

Epuisé

Description

Migratierecht is een verzamelterm voor het geheel van rechtsregels die de rechtspositie van de niet-Belg die naar België wil immigreren of die er is geïmmigreerd, beheersen. In de meest strikte zin omvat het de voorschriften die het verblijfsrechtelijk statuut regelen. Deze verblijfsregeling is uitgewerkt in de federale Vreemdelingenwet van 15 dÉcembre 1980 en haar uitvoeringsbepalingen. Andere belangrijke aspecten van het verblijf, als de toegang tot de arbeidsmarkt, sociale bijstand of de Belgische nationaliteit, liggen vervat in een veelheid aan wetgeving op federaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau.

Bovendien speelt in het beleidsdomain van migratie en asiel ook de Europese Unie een steeds belangrijker rol. De migratierechtelijke positie van Unieburgers – goed voor twee derden van de niet-Belgische bevolking in België – wordt bepaald door het Europese burgerschap en de daarmee verbonden rechten van vrij verkeer en vestiging. Maar ook ten aanzien van niet-Unieburgers die naar of binnen de Europese Unie migreren, groeit een gemeenschappelijk Europees immigratie-en asielbeleid.

Tenslotte mag ook de Internationale dimensie van het migratierecht niet worden veronachtzaamd: bi- en multilaterale verdragen regelen belangrijke aspecten van bijvoorbeeld de toegang tot de arbeidsmarkt of de asielstatus. Deze bundel biedt de studenten en beoefenaars van het migratierecht een ruime verzameling van relevante internationale, supranationale en nationale teksten aan. De teksten zijn gebundeld in drie delen: internationaal recht, Europees recht en nationaal recht. Het internationale deel omvat de verdragsteksten die relevant zijn voor vluchtelingen en voor de afschaffing van de controles op de binnengrenzen.
In het Europese deel zijn de verordeningen en richtlijnen opgenomen die het verblijf van Unieburgers en van derdelandsonderdanen regelen. Het nationale deel omvat de regelgeving ter zake het verblijf, de tewerkstelling, de sociale bijstand en opvang, de inburgering en de nationaliteit. De teksten die voor studie en praktijk noodzakelijk zijn, zijn aldus verzameld in één handige bundel.

Informations complémentaires

Auteur

Dirk Vanheule

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 10 janvier 2016

Gepubliceerd op: 12 fÉvrier 2016

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 902